Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

Commissie Ruimte (2 en 3) op 15 en 19 juni: Slottuin, haven en IJsbaanpad

Drie keer vergaderde de commissie Ruimte deze maand. Op donderdag 15 juni werd naast de Vomar het plan voor de Slottuin besproken. Op 19 juni waren het Havenlab en het Manpadslaan aan de beurt.

Slottuin
De wijk Slottuin komt naast het Oude Slot te liggen, naast de Indische buurt en de N201. In totaal gaat het om 39 appartementen en 62 grondgebonden woningen, waarvan 22 sociale huurwoningen, verdeeld over 9 woonblokken. De 39 appartementen kunnen gebruikt worden als zorgappartementen (en later weer verbouwd worden tot sociale huurwoningen). Het wordt de eerste aardgasloze wijk van Heemstede.

Het plan was al eerder aan de orde geweest en toen werd er vooral ingesproken op het aspect ‘verkeer’. Uit onderzoek van de wethouder blijkt dat eenrichtingsverkeer op de Ir. Leylaan niet handig is in verband met de doorstroming. De S-bocht in die straat wordt wel verbreed.

50 kilometer-zone
Er werd lang stilgestaan bij de wens om de N201 ter hoogte van deze nieuw wijk, een 50-km-zone te maken en een extra afrit aan te leggen. Dat blijkt moeilijk te zijn omdat dan een andere moet vervallen. Gedeputeerde Elsbeth Post van de provincie wil in principe de snelheid niet verlagen maar wethouder Hooij gaat eerst ambtelijk proberen om deze Heemsteedse wens toch te realiseren. Als dat niet lukt, kan er ‘opgeschaald’ worden en behoort een brief van de gemeenteraad aan gedeputeerde staten tot de mogelijkheden.

Alle partijen, dus ook D66, waren het erover eens dat het plan voor de Slottuin voorziet in een grote behoefte. Als de snelheid ook nog verlaagd kan worden, betekent dit dat de gevels aan de zijde van de N201 niet meer ‘doof’ (maar met balkons) kunnen worden uitgevoerd. Ook de bewoners van de Crucquiusweg 75 hebben er profijt van. We houden dit dan ook in de gaten. De verkeersmaatregelen blijven daarnaast onze aandacht houden.

HavenLab
Op maandag 19 juni werd het plan voor de haven besproken. Dit plan is gemaakt door het HavenLab (een groep inwoners van Heemstede samen met ambtelijke ondersteuning) en door het college voorzien van een advies. Bijvoorbeeld om de haven ook geschikt te maken voor mensen die willen overnachten en om uit te zoeken hoeveel toezicht er nodig is en op welke wijze. Ook blijkt dat niet alle gewenste bomen kunnen worden aangeplant en dat langs de Van den Eijndenkade  een extra steiger moet komen. Iets waarover nog geen overeenstemming is, is de eventuele ontwikkeling van het bedrijventerrein dat in het stuk als fase 2 bestempeld wordt. Een inspreker sprak zijn zorgen uit over de bereikbaarheid van de Industrieweg en het proces rondom dit bedrijventerrein. De commissie was het eens met het voorstel van het college en wacht graag het complete voorstel af inclusief de financiële onderbouwing en de PM-posten. In december praten we hierover verder.

IJsbaanpad-brug
We kregen de financiële onderbouwing van zowel de huidige brug met een nieuw brugdek als van een nieuwe brug van betere kwaliteit. Omdat zo’n nieuwe brug veel langer meegaat, zijn de kosten per jaar nagenoeg gelijk aan de kosten van alleen een nieuw brugdek. De keuze was dus snel gemaakt: er komt een nieuwe hogere brug en dus ook aanlegplaatsen in het stuk vaart bij de Wagnerkade. De toewijzing van de plaatsen gaat via loting (als het aantal gegadigden groter is dat het aantal ligplaatsen) door een notaris en mensen binnen de wijk hebben voorrang op mensen buiten de wijk.