Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 november 2017

Begroting 2018 – inspreektekst D66

Besluitvaardig

Voorzitter! Vier jaar geleden begonnen we deze collegeperiode onder de titel ‘Samen bereiken we meer’. Halverwege die termijn werd het motto ‘Duurzaam, Daadkrachtig en Dienstbaar’. In beide gevallen was het een speerpunt om het dorpse karakter van Heemstede te beschermen. De kwaliteit van onze gemeente is onmiskenbaar het groene woonklimaat. Tussen de duinen en de grote stad, met goede voorzieningen voor de inwoners, en een typerend winkelcentrum. Maar hoe geef je dat bestuurlijk handen en voeten? Niet met stapels papier en beleidsnota’s maar met besluitvaardigheid. Besluitvaardigheid over het Manpadslaangebied, besluitvaardigheid over het sociaal domein en besluitvaardigheid over ons winkelcentrum.

Manpadslaangebied
Wat het Manpadslaangebied betreft, kiest dit college voor groen boven rood. En, nu wordt er eindelijk een plan ontwikkeld voor het gehele gebied. D66 heeft eerder behoefte aan één concreet totaal plan dan aan half werk. En Heemstede heeft eerder behoefte aan een nieuw park met veel vogels, dan aan een tweede Vogelpark. Niet dat er iets mis is met deze wijk, maar bovenaan onze prioriteitenlijst staat de bescherming van deze ecologische verbindingszone. En die ambitie is nu een stuk dichterbij gekomen.

Sociaal domein
Een groot deel van onze begroting heeft betrekking op het sociaal domein. Ook op dit punt is voortvarend te werk gegaan. De vele inspanningen zijn een compliment waard, en het behaalde resultaat blijkt voorlopig heel goed te werken.

Vomar
Ook is dit college besluitvaardig over de verplaatsing van de Vomar. Met als gevolg dat Heemstede een betere supermarkt krijgt, die als trekker fungeert voor de Binnenweg. De beoogde verplaatsing is een gevolg van de vastgestelde winkelvisie die aangeeft dat er breed draagvlak is onder winkeliers en passanten, en dat het een impuls geeft aan onze lokale economie. Op de beoogde locatie verdwijnen de oude rechten uit het bestemmingsplan, waardoor er straks geen verffabriek of autowasserij meer kan komen. En er onstaan vele nieuwe parkeerplaatsen. Dat desondanks niet iederéén hier blij mee is, is algemeen bekend. Maar uit díe weerstand is overleg tot stand gekomen tussen wethouder, projectontwikkelaar en omwonenden. Een flink deel van de bezwaren van de omwonenden is gelukkig weggenomen. D66 is daarom tevreden met het uiteindelijke resultaat. Gezien de ophef over dit onderwerp in de afgelopen jaren, verdient de finale besluitvorming over enkele weken een waardig slotdebat.

Duurzaamheid
Voorzitter, er zijn in de afgelopen periode goede stappen gezet op het terrein van duurzaamheid, met steun van alle partijen. We zien zelfs een soort gevecht ontstaan richting verkiezingen om wie de duurzaamste partij gaat worden. D66 is blij met de breed gedeelde politieke aandacht voor duurzaamheid.

Energietransitie
Een van de ambities, is dat we moeten bijdragen aan de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Wordt het, als eerste stap, voor Heemstede niet tijd om hiervoor een eigen energietransitieplan op te gaan stellen? Die vraag stellen we aan het college.

Groene leges
Voor vergunningplichtige activiteiten worden leges geheven. Een vraag die bij ons op kwam, is of we een vorm van ‘groene leges’ zouden kunnen instellen. Een verlaagd tarief voor vergunningplichtige activiteiten die de duurzaamheidsambities ten goede komen. Dat zou natuurlijk om financiële dekking vragen, maar ook een stimulans kunnen zijn voor dit soort activiteiten. De vraag aan het college is hoe ze hier tegenaan kijken.

Grof vuil-service
Sinds enige tijd bestaat niet meer de mogelijkheid om het grofvuil door de gemeente te laten ophalen. Voor de oudere inwoners, is dat best een gemis. De vraag aan het college is, of deze service in ere kan worden hersteld. En vervolgens, hoe dit te realiseren zou zijn, en wat daar de eventuele consequenties van zijn.

Fietsverbindingen
Dan iets over fietsen. Besluitvaardig is ons college over de proef met fietsparkeren bij het station. Bloemendaal blijkt haar verantwoordelijkheid over regionale mobiliteit hier niet te willen nemen. Maar in onze begroting lezen we dat Heemstede gelukkig doorzet. Maar als de fietsers vanaf het station de Leidsevaart op gaan, komen ze een slecht onderhouden fietspad tegen. Vooral in het noordelijk deel. De verbetering daarvan staat pas voor 2020 op de planning. Over 3 jaar dus. We vragen aan het college of dat niet wat eerder kan, bijvoorbeeld volgend jaar.

Participatie
Dan voorzitter, gaan we op weg naar een nieuw jaar, met een nieuwe raad, een nieuw college, en een nieuwe burgemeester. Een burgemeester die het voor elkaar kreeg om als kop in de krant te krijgen “we moeten durven loslaten”, daarmee doelend op de ontwikkelingen rond participatie. Een mooi voorbeeld van participatie is ons Havenlab, die eigenlijk een tijdelijke buurt-gemeenteraad was. Onze raad was begeleider, B&W was adviseur en facilitator. Het was niet eenvoudig, maar het overleg in goede sfeer met alle betrokkenen bleek hier de succesfactor. Laten we vooral ook durven dóórgaan op deze weg, en blijven zoeken naar constructieve samenwerking met onze inwoners.

Kracht van de samenleving
En onze inwoners kunnen zeer constructief zijn. D66 gelooft erg in de kracht van de samenleving. Vorig jaar dienden wij een motie in voor ‘het beste idee voor Heemstede’. Nu wordt deze motie daadwerkelijk uitgevoerd. Wij zien erg uit naar de opbrengsten, en hopen dat we zoveel mogelijk ideeën ook echt kunnen gaan uitvoeren.

Begroting
Dan de begroting zelf. Die ziet er solide en doorwrocht uit. Het college presenteert wederom een sluitende begroting, en financiële zorgen door bezuinigingen vanuit het Rijk zijn niet aan de orde. We kunnen er dus zeer kort over zijn: het verdient een dik compliment. Een compliment dat vanzelfsprekend via het college zal doorklinken naar het ambtelijk apparaat.

Kadernota
De voorbereiding op de begroting, is de bespreking van de kadernota. In veel gemeenten is dat hèt politieke zwaartepunt van het jaar. Nu was D66 in dit betoog vol lof over de besluitvaardigheid van dit college, maar dat kunnen we helaas niet zeggen over de kadernota. Want in juni valt er geen enkel besluit over de kadernota: hij wordt voor kennisgeving aangenomen! D66 is van mening dat de Raad op dat moment richtinggevende financiële kaders aan het college zou moeten meegeven. Dan is onze Raad kaderstellend in het voorjaar, en controlerend in het najaar. Ter voorbereiding op een motie hierover, vragen wij het college om op dit voorstel te reageren.

Toekomst
Voorzitter, dit is mijn laatste begrotingsraad. En, nu wil ik niet sentimenteel worden, maar: het is ook uw laatste. U mag zich onze complimenten over de begroting deze keer met een gerust hart ook persoonlijk aantrekken. Ik vond het een eer om onder uw voorzitterschap de lokale democratie te mogen dienen. U neemt straks afscheid, en u laat een gemeente achter met een solide financiële positie. Ik wens de gemeente voor 2018 en de jaren daarna een voortzetting van dit beleid toe, het behoud van een dorp met prachtige voorzieningen, en natuurlijk ook een groen groen groen Manpadslaangebied.