Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

Begrotingsraad 2017

Afgelopen donderdag en vrijdag vonden de jaarlijkse ‘Algemene Beschouwingen’ van de Heemsteedse politiek plaats. Dat zijn altijd twee interessante maar ook wel lange dagen voor politici, ambtenaren en pers. Aanleiding is de programmabegroting voor 2018, waarover besloten moet worden. Alle partijen vertellen die dagen wat ze van de begroting en van het huidige beleid vinden en dienen voorstellen in op allerlei gebied.

D66-fractievoorzitter But Klassen sprak in zijn tekst waardering uit voor de actiegerichtheid van het huidige college. Ook ging hij in op de Vomar, het Manpadslaangebied en duurzaamheid. Overigens werd dat onderwerp uitgebreid belicht door veel partijen. Het werd ‘de meest duurzame begrotingsraad ooit’.

D66 diende een amendement in en drie moties waarvan er twee werden aangenomen:

Amendement fietspad Leidsevaart: unaniem aangenomen
Wij vinden de huidige staat van het fietspad (of het ontbreken ervan) langs de Leidsevaart belabberd. Omdat de aanpak ervan pas in 2020 op de planning staat, dienden wij een amendement in om dat naar voren te trekken. De voorbereidingskosten moeten daarvoor in de begroting van 2019 worden verwerkt. Het amendement werd door alle partijen gesteund.

Motie Kadernota: unaniem aangenomen
Deze motie kwam voort uit de onvrede over het feit dat de Kadernota elk jaar in juni ter kennisgeving wordt aangenomen. De Kadernota wordt gezien als de start van de begroting en in de huidige situatie is de discussie erover vrijblijvend. D66 wil dat de raad daarbij meer financiële kaders kan aangeven zodat het College daarmee aan de slag kan. De Kadernota zou daarom niet alleen ter kennisgeving maar ter bespreking moeten worden aangeboden.

Motie Groene Leges: unaniem aangenomen
Wij kwamen met het idee om bij bouwprojecten korting te geven op de leges als de uitvoering duurzaam gebeurt. Dat gebeurt ook al in een aantal andere gemeenten en kan een boost geven aan het duurzamer maken van onze bebouwde omgeving, Deze motie werd gesteund door de meeste partijen.

Motie Energietransitieplan: niet aangenomen
Omdat Nederland uiteindelijk energieneutraal moet worden en veel gemeenten daarvoor ook al zelf een datum gesteld hebben waarop zij energieneutraal willen zijn (inclusief plan om zover te komen), wilden wij het college uitdagen om voor Heemstede ook zo’n plan te maken. Dat zou samen met diverse maatschappelijke organisaties moeten gebeuren. Blijkbaar is dit nog een brug te ver voor sommige partijen want we kregen er niet de handen voor op elkaar om genoeg stemmen te krijgen. Dit gaan we dus nog verder uitwerken.

Moties van andere partijen
Omdat ook andere partijen goede ideen kunnen hebben en wij alle ideeen op de inhoud bekijken, gaven wij onze steun ook aan diverse andere moties, zoals:

Motie ‘Tiny Houses‘ (onderzoek naar de mogelijkheden van deze kleine woningen binnen Heemstede), motie ‘Verkeersdoorstroom Heemstede‘ (onderzoek naar de verkeersknelpunten en -oplossingen), motie ‘Minder afval loont‘ (meerverschil in kosten tussen grote en kleine grijze rolemmer), motie ‘Geen asbest in de grond‘ (onderzoek naar asbest in grond voordat die gestort wordt), motie ‘de jeugd heeft de toekomst‘ (jongeren meer betrekken bij de democratie), motie ‘Groene scholen‘ (verduurzamen van schoolgebouwen),  motie ‘Afvalbeleid met beleid‘ (onderzoek naar de verwerking van het ingezamelde plastic) en motie ‘Beter beeld van minimabeleid‘ (in kaart brengen hoe de minima beter bereikt kunnen worden).

Lees hier het artikel in het Haarlems Dagblad over de begrotingsraad.