Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Motie Voortzetten Traject Manpadslaan

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni j. diende D66 ook een motie in over het Manpadslaangebied. Er is al veel tijd en energie gestopt in dit traject; wij willen dat het, door de hele raad geaccordeerde proces, wordt voortgezet en dat het college actie neemt op dit gebied en doorgaat op de ingeslagen weg. De volledige tekst luidt daarom:

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 28 juni 2018,

Constaterende dat:

 • Het traject om tot een invulling van het Manpadslaangebied te komen al ruim 17 jaar loopt;
 • Tijdens de vorige raadsperiode een traject in gang is gezet om het proces opnieuw vlot te trekken met inbreng van alle belanghebbenden;
 • Het in het vorige college gestarte traject ondersteund werd door de gehele gemeenteraad;
 • Het uitgangspunt bij dit traject was dat er een plan gemaakt wordt voor het HELE Manpadslaangebied in plaats van voor het westelijke deel dat in bezit is van de twee grootste grondeigenaren;
 • Het integrale groene casco en het daaruit voortvloeiende model 2 op de instemming van alle raadsleden kan rekenen vanwege de zichtlijnen;
 • Dit model is uitgewerkt in een aantal stedenbouwkundige verkenningen waarin de reacties van de belanghebbenden zijn verwerkt;

Overwegende dat:

 • De participatie in dit traject zorgvuldig is verlopen en zelfs naar aanleiding van de verkenningen is uitgebreid en geĆÆntensiveerd;
 • Het proces daarmee door veel Heemstedenaren wordt gedragen;
 • Als gevolg van de betrokkenheid van alle belanghebbenden het eindpunt, een openbaar toegankelijk groen Manpadslaangebied, nu echt in zicht lijkt te komen;
 • Heroverwegen van dit proces niet alleen kostentechnisch onverantwoord is maar ook de participatie teniet zal doen;

Roept het College op:

 • Het in de vorige raadsperiode in gang gezette traject ongewijzigd voort te zetten en vaart te maken met de gesprekken met de diverse belanghebbenden zodat binnen afzienbare tijd het natuurgebied gerealiseerd kan worden, inclusief de eventueel daarvoor noodzakelijke dragers.
 • Uiterlijk in de commissie Ruimte van november 2018 te komen met een concreet plan en financiĆ«le onderbouwing voor het Manpadslaangebied.

en gaat over tot de orde van de dag.