Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Raadsvergadering 28 juni met vier D66-moties

Deze raadsvergadering duurde zeer lang: tot half 3 ’s nachts en bevatte vele agendapunten die om debat vroegen. Tijdens de vergadering werd besloten tot een nieuwe vergadering op donderdag 5 juli a.s.

STAB-rapport over verkeer en geluid nieuwe Vomar
Ten eerste stelde het CDA in het vragenuur vragen over het STAB-rapport dat bij de ingekomen stukken zat. STAB zijn de Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen, die op verzoek van de Raad van State hebben gekeken naar de bezwaren van de omwonenden van de nieuwe Vomar. Zij zeggen in dit rapport dat ‘de inrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan als gevolg heeft dat de verkeersintensiteiten op de wegen rond het plangebied niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat als gevolg van verkeerstoename’ (dit is wat de omwonenden beweren). Ook wat betreft het geluid, zijn de deskundigen van mening dat dit aanvaardbaar en binnen de normen is. Kortom: de kans dat het beroep bij de Raad van State wordt afgewezen, lijkt groot te zijn.

Het is prettig dat ook de rechter op basis van gedegen onderzoek lijkt te gaan beslissen dat de maatregelen die genomen worden om de komst van de supermarkt in het centrum van Heemstede mogelijk te maken, zinvol zijn en effect hebben. Het college en de coalitiepartijen werd om een reactie gevraagd maar HBB en GroenLinks gaven aan het stuk niet of amper gelezen te hebben. Wethouder van der Have wilde niet inhoudelijk reageren. Omdat voor 23 juli een zienswijze op dit rapport gegeven kan worden, is het belangrijk om er als raad toch over te praten. Dat gaan we volgende week doen, in een extra raadsvergadering die op 5 juli plaatsvindt.

Bekijk de samenvatting van het rapport.

Politiebureau en Nicolaas Beetsschool
De gemeente heeft onlangs het oude politiebureau aangekocht met als doel om het te gebruiken als wissellocatie voor de basisscholen die de komende jaren moeten worden gerenoveerd. Maar daarvoor moet wel de bestemming worden gewijzigd. Wethouder Struijf kon niet zo goed uitleggen waarom dat niet was gebeurd en wanneer hij het wel in gang ging zetten.

Het onderwerp ‘tijdelijke nieuwbouw Nicolaas Beetsschool’ werd direct daarna behandeld. De Beets heeft zoveel kinderen aangenomen dat er ruimtegebrek heerst. Het schoolbestuur heeft in overleg met het schoolbestuur waar de Voorwegschool onder valt, ja gezegd tegen het plan om een aantal lokalen van de Voorweg om te bouwen voor de Nicolaas Beetsschool. Dit gebeurde nadat de gemeente eerst het verzoek om een extra lokaal bij de Beets had afgewezen omdat er in buurt voldoende onderwijslokalen zijn. Tegen die weigering had het schoolbestuur van de Nicolaas Beetsschool bezwaar aangetekend maar volgens de bezwarencommissie had de gemeente gelijk. Er is overlegd tussen de besturen van beide scholen met dit plan als resultaat. De kosten van de tijdelijke nieuwbouw bedragen €180.000 dus dat is een flink bedrag. Een aantal ouders vindt dat er een port-o-cabin op het schoolplein geplaatst zou moeten worden, iets dat prettiger voor ouders en kinderen is en wellicht goedkoper. Wethouder Struijf moet nu voor volgende week aangeven of dit een mogelijkheid is. Wordt vervolgd dus.

Kaderbrief en moties
Omdat het college had opgeroepen plannen in te dienen om het collegeakkoord aan te vullen, hadden we diverse moties voorbereid:

  1. motie Een Goed Idee, om het participatiebudget te gebruiken voor de resterende ideeën van de wedstrijd ‘Het Beste Idee van Heemstede;
  2. motie Voortzetten Traject Manpadslaangebied, om het in gang gezette traject om van het Manpadslaangebied een openbaar toegankelijk natuurgebied te maken, voort te zetten;
  3. motie Sta op Statiegeld, om te organiseren dat bij Heemsteedse Evenementen voortaan statiegeldglazen gebruikt worden’
  4. motie Een Rookvrije Generatie, om te zorgen voor rookvrije schoolpleinen, kinderopvang, evenementen en gemeentelijke gebouwen (inclusief de buitenruimtes dus)

Alle moties werd ingediend en besproken. Volgende week wordt erover gestemd.

Mobiliteitsfonds en Odijmond
De agendapunten die van de commissie Ruimte waren overgeheveld, waren het jaarplan van de Mobiliteitsregio en het jaarverslag van de omgevingsdienst IJmond. We drongen aan op een gemakkelijkere manier om de fietsenstalling bij het station te kunnen gebruiken en vroegen of de Mobiliteitsregio gaat meebetalen aan de Duinpolderweg. Het geld daarvoor blijkt niet meer geoormerkt en kan dus eventueel aan andere projecten worden toebedeeld. Ook vroegen we de wethouder om de aanleg van een eventuele tunnelbak bij het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan in te brengen bij de Regio.

Live uitzenden van raads- en commissievergaderingen
Alle partijen stemden in met het voorstel om een aanbesteding te doen voor een systeem om de raads- en commissievergaderingen uit te zenden via internet, inclusief een nieuw raadsinformatiesysteem.

Bebouwdekomgrens verschuiven en afvalinzameling-pilot
Bij de rondvraag vroegen we nog of wethouder Mulder informatie had verzameld over de bebouwdekomgrens bij de Cruquiusweg. Zij gaf aan dat zij eerst de bezwaarprocedure van de provincie wilde afwachten. Wij gaven aan graag meer informatie en vooral actie te willen zien en gaven haar daar tot september voor. Ook vroegen we aan wethouder Van der Have naar de stand van zaken met betrekking tot de pilot afvalinzameling in Merlenhoven. Zij kon hierop geen concreet antwoord geven.