Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

Raadsvergadering 27 september: blokkade om vernieuwde Vomar tegen te houden van tafel

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 27 september is een grote stap gezet in het Vomar-dossier. Alle partijen, op het CDA (om juridisch-technische redenen) na, stemden voor het in stand houden van het vorige jaar goedgekeurde bestemmingsplan Centrum e.o. Hierdoor komt de weg vrij voor Hoorne Vastgoed om een vergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuwe Vomar. Na ruim negen jaar komt dus een einde aan dit dossier. Overigens moet de Raad van State zich nog wel uitspreken over een aantal bezwaren dat is ingediend.

Dagvaarding met schadeclaim van 16,7 mln
De coalitiepartijen HBB, Groen Links en PvdA hadden in juni geprobeerd om het vorig jaar genomen besluit om de bouw van een nieuwe Vomar toe te staan, te blokkeren. Dat werd gedaan door middel van een voorbereidingsbesluit dat in een geheime vergadering genomen werd. Zo’n voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat vergunningaanvragen niet behandeld hoeven te worden. D66 heeft zich zeer verzet tegen deze gang van zaken en wilde ook niet aanwezig zijn bij die geheime vergadering in juni jl. Omdat Hoorne Vastgoed na de goedkeuring in november 2017 ervan uit kon gaan dat de Vomar gebouwd kon worden kocht het bedrijf nog twee extra panden aan. Zoals te verwachten was, dagvaardde Hoorne afgelopen week de gemeente en schatte de schade op 16,7 miljoen euro.

Extra raadsvergadering geweigerd door HBB, GroenLinks en PvdA
Afgelopen week kreeg de raad bijna dagelijks nieuwe geheime besluiten en stukken met rapporten van deskundigen o.a. over de haalbaarheid van de dagvaarding en het schadebedrag. Omdat de stukken geheim waren, konden wij er niet in het openbaar over reageren. D66 stelde toch voor een extra openbare vergadering over dit onderwerp te agenderen maar HBB, PvdA en Groen Links weigerden mee te werken aan dit verzoek.

Oude wijn in nieuwe zakken
Nu is het college dan toch overstag gegaan. Het had feitelijk geen argumenten om de nieuwe Vomar tegen te houden want aan bijna alle bezwaren is al tegemoet genomen in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Door de claim die Heemstede nu boven het hoofd hing, besloot het college daarom te stoppen met het ‘traineren van de Vomar’ (zie het artikel in het Haarlems Dagblad). Dat deed ze door net te doen alsof het college allerlei extra’s had onderhandeld en het plan nu ‘veel beter is’. Die zogenaamde verbeteringen zijn echter schijn:  alle aanpassingen stonden al in het bestaande bestemmingsplan of in een vorige versie. Die vorige versie van het plan zou worden uitgevoerd zodra de twee extra panden (de garages en het pand van Melzer) verworven zouden zijn. Door net te doen alsof die wijzigingen het gevolg zijn van de onderhandelingen door het college, leidt de HBB-wethouder de kiezers weer om de tuin. Zoals:

  • De nieuwe supermarkt kan compacter gebouwd worden en de afstand tot de achtertuinen kan vergroot worden. Maar dat is het gevolg van de aanschaf van de twee extra panden, wat gebeurd is na goedkeuring van het bestemmingsplan in november 2017. Het komt niet voort uit de onderhandelingen van afgelopen weken.
  • In het bestaande bestemmingsplan dat vorig jaar is goedgekeurd staat: “ het nieuwe gebouw wordt zodanig ingepast qua massa en architectuur dat aangesloten wordt bij het totale straatbeeld van de Binnenweg”. In het nieuwe besluit staat: ‘De gevels zullen meer aansluiten bij de verschijningsvorm van de panden in de omgeving qua korrelgrootte en parcellering.  Niets nieuws dus.
  • In het plan van afgelopen november staat: “het dak krijgt een natuurlijke en groene uitstraling door het toepassen van mos-sedum. Het college claimt nu dat “de supermarkt een sedum dak krijgt”. Ook weer niets nieuws.
  • Het college zegt dat er nu een inpandige expeditieruimte kan worden gemaakt doordat garages en het pand van Melzer zijn aangekocht. Dat is onjuist. De expeditieruimte (zie pagina 9 van het plan uit 2017) zou al inpandig zijn, zie het plan van vorig jaar.
  • Over de dynamische bebording is al veel gesproken bij de winkelvisie, onder andere door D66. Ook geen aanpassing dus.
  • Wat het maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft: dat ondersteunen wij van harte, maar het is staand beleid van de Vomar en is niet dankzij de inbreng van het college nu ineens tot stand gekomen.

Vomar: impuls voor de Binnenweg
D66 is blij dat met een vernieuwde Vomar de Binnenweg de impuls krijgt die ze nodig heeft. Het hele proces heeft de sfeer in de raad en het vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur echter geen goed gedaan. We hebben er enerzijds begrip voor dat de coalitie haar kiezersbelofte wilde inlossen door te proberen deze ontwikkeling tegen te houden.  Maar de manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. Er zijn veel kosten gemaakt en er is grote onzekerheid voor veel mensen mee gemoeid. Bovendien heeft het veel ambtelijke inspanningen gekost wat tot gevolg had dat dit college tot nog toe bijna geen andere plannen heeft gemaakt cq. besluiten heeft genomen of uitgevoerd. Daarnaast vinden wij het onjuist dat de coalitie de inwoners wil laten geloven dat ze een geweldige deal hebben gesloten, terwijl de aanpassingen al doorgevoerd zouden worden. Deze wijzigingen aan het plan zijn oude wijn in nieuwe zakken, niet meer en niet minder.