Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 november 2018

D66-motie Veilig Verkeer Havendreef unaniem aangenomen

In de raadsvergadering van 29 november jl. is de motie die D66 heeft opgesteld en samen met VVD en CDA heeft ingediend, unaniem aangenomen. De motie betreft het laten uitvoeren van een onderzoek naar de verkeersproblematiek op de kruising Havenstraat – Heemsteedse Dreef, bij de wijk in aanbouw ‘Havendreef’. De auto’s die vanuit Havendreef naar Hoofddorp willen, moeten of via de drukke Nijverheidsweg – Cruquiusweg naar de N201 (waar heel veel Hageveld-scholieren fietsen) of via de Heemsteedse Dreef een U-turn maken ter hoogte van de Zandvaartkade. Beide mogelijkheden zijn niet ideaal. Omdat verontruste inwoners zich hadden gemeld bij D66, dienden wij deze motie in die zowel door de wethouder aangeraden werd als door alle partijen omarmd.

De tekst van de motie luidt:

Motie Veilig Verkeer Havendreef

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 29 november 2018,

Constaterende dat:

 • De nieuwe wijk Havendreef momenteel gebouwd wordt en eind 2019 klaar zal zijn;
 • Er 76 woningen gebouwd zullen worden met elk twee parkeerplaatsen;
 • Er dus waarschijnlijk tussen de 100 en 150 auto’s elke ochtend de wijk zullen verlaten;
 • Een substantieel deel van deze auto’s mogelijkerwijs richting Hoofddorp zal rijden;
 • Er tevens plannen zijn voor de ontwikkeling van het Havenkwartier – waar bedrijven plaatsmaken voor woningen – waardoor nog meer auto’s in de ochtendspits naar Hoofddorp zullen gaan;
 • in Cruquius het nieuwbouwproject Wickevoort ontwikkeld wordt dat mogelijkerwijs ook extra verkeer op de Heemsteedse Dreef zal veroorzaken;
 • Het nu niet mogelijk is om vanaf de Havenstraat linksaf de Heemsteedse Dreef op te rijden;
 • De bewoners van de nieuwe wijke(en) dus
 • of via de zeer drukke Van den Eijndekade, Nijverheidsweg en Cruquiusweg naar de N201 zullen rijden
 • of vanaf de Havenstraat rechtsaf de Dreef opgaan en ter hoogte van de Zandvaartkade een U-turn zullen maken;

 Overwegende dat:

 • Beide routes nu al druk en overbelast zijn inclusief veel schoolgaande kinderen;
 • Uit een onderzoek van Goudappel Coffeng in 2012 – met betrekking tot extra woon-/werkverkeer vanuit de Havendreef – geconcludeerd is dat er ‘in de toekomst’ structurele verkeersproblemen in Heemstede (zowel op lokale wegen als de N201) te verwachten zijn zowel in de ochtend- als in de avondspits;
 • Dat Goudappel Coffeng in het onderzoek van 2012 verkeerstellingen heeft gebruikt uit 2011 of van nog eerdere datum;
 • Dat het probleem groter zal zijn dan onderzocht omdat Goudappel Coffeng uitgaat van een kleine verslechtering van de situatie (slechts 33 extra auto’s die de Havenstraat in de ochtend verlaten) terwijl er 76 woningen bijkomen;
 • Goudappel Coffeng in 2012 slechts heeft onderzocht hoeveel auto’s de Dreef zouden oprijden vanuit de Havenstraat maar niet waar deze auto’s naar toe zouden gaan;
 • In 2012 niet is onderzocht welk effect het maken van een U-turn door een groot aantal auto’s op de Dreef bij de Zandvaartkade zal hebben, noch hoe een vermeerdering van het aantal auto’s dat via de Nijverheidsweg de N201 wil opgaan de veiligheid van de fietsers naar Hageveld zal beïnvloeden;
 • Goudappel Coffeng in haar rapport uit 2012 diverse oplossingen heeft aangegeven om de doorstroming in het algemeen te verbeteren maar niet specifiek heeft gekeken naar de extra auto’s die – vanuit de nieuwe wijk Havendreef – naar vooral Hoofddorp via de N201 willen;

Roept het College op:

 • In overleg met Goudappel Coffeng te gaan over het moment, de vraagstelling en onderzoeksmethode die voor een aanvullend onderzoek het beste resultaat zullen opleveren;
 • Dit aanvullende onderzoek , met medeneming van bovenstaande resultaten, door Goudappel Coffeng te laten doen naar de verwachte – negatieve – verkeerseffecten met betrekking tot de ontsluiting van extra verkeer (vanwege de 76 nieuwe woningen aan de Havendreef) naar de N201 zowel richting Haarlem als richting Hoofddorp;
 • In dit aanvullend onderzoek de meest recente verkeerstellingen te gebruiken;
 • De mogelijke oplossingsrichtingen voor veilige ontsluiting van de extra verkeersstromen (vanwege nieuwe woningen Havendreef) in beeld te brengen inclusief bijbehorende kostenramingen;
 • En de raad over de resultaten van het aanvullend onderzoek voor 1 maart 2019 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag