Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 december 2018

Commissie Middelen van december

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Volgend op de discussie in de commissie Samenleving over de rol van de raad, kwam het college met een informeel voorstel ‘Spelregels Bewonersinitiatieven’. Voor deze participatie-initiatieven is €200.ooo,- gereserveerd in de begroting. In het voorstel werden een heleboel interessante voorbeelden uit heel Nederland gegeven maar een duidelijke keuze werd niet gemaakt. Op nader aandringen bevestigde het college dat zij eind maart nadere keuzes zullen voorstellen. De meerderheid in de commissie vroeg zich af waarom dan pas…

MRA
Een kleine werkgroep heeft zich bezig gehouden met de vraag hoe de raad beter betrokken zou kunnen worden bij MRA (samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam). Waar de gedachte eerst was om in deelregioverband nauwer samen te gaan werken, wordt nu voorgesteld inhoud boven vorm te plaatsen en eerst onderling af te spreken wat voor ons de belangrijkste aandachtspunten zijn. We doen ook niet mee aan een nieuw opgezette klankboordgroep. Het college zegde toe met een update te komen over wie in het college waaraan mee doet in MRA overlegstructuren.

Lokale belastingen: marktgeld en precario niet verhogen
Ten aanzien van de lokale belastingen voor 2019 zal D66 met brede steun een amendement indienen om de marktgelden en delen van de precariogelden niet te verhogen als positieve boodschap aan de lokale middenstand. GroenLinks trok een eerdere motie om de kosten van de rolcontainers aan te passen weer in, in afwachting van de proef in Merlehoven met omgekeerd inzamelen. Ook wij zijn voor omgekeerd inzamelen maar zouden wel graag zien dat het college meer haast maakt.

De vragen van D66 over de achterstand op de belastinginning worden door het college schriftelijk beantwoord. Voor deze inningen is een gemeenschappelijk regeling opgesteld met een aantal buurgemeenten. De kosten zijn hoog en het college is gevraagd deze nog eens goed toetsen met andere gemeenten.

Straatverlichting en zonnepanelen
Bij de rondvraag stelde D66 vragen over de haperende straatverlichting, de collectieve-zonnepanelenactie en AVG. Het college beaamde dat de straatverlichting inderdaad niet vlekkeloos werkt en dat een technische vernieuwing nodig is.  Daardoor kan het probleem helaas niet direct opgelost worden en andere oplossingen lijken ook niet mogelijk. Er volgt een nadere schriftelijke uitleg.

De zonnepanelenactie lijkt een groot succes. Hoewel gesproken wordt van een groot aantal reeds geïnstalleerde panelen, gaat dit volgens D66 eerder om nog uit te voeren installaties. Bij de vraag hoe goed de gemeente voldoet aan de eisen van de AVG privacywetgeving, houdt het college een kleine slag om de arm omdat de tijd moet leren hoe de eisen in praktijk opgevolgd worden.

Tenslotte deelden wij de kritiek van andere partijen over magere invulling van de college plannen voor het komende jaar. Het college zegde toe in januari met een nadere en meer gedetailleerde invulling te komen.