Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 december 2018

Commissie Ruimte december: schaakbordzebra’s, welstand en bebouwde-komgrens

‘Schaakbordzebra’s’
Tijdens de commissie Ruimte sprak dhr. Janus in, mede namens de visueel gehandicapte inwoner mevr. Bos, over de onlangs aangelegde ‘schaakbordoversteekplaatsen’ op de Binnenweg en Raadhuisstraat die door veel weggebruikers als onduidelijk worden gezien. De Binnenweg is ingericht volgens het shared space-principe wat inhoudt dat weggebruikers rekening moeten houden met elkaar. Maar volgens dhr. Janus moet je daar genuanceerd mee omgaan. Hij vindt dat er een zebrapad moet komen ter hoogte van Lampe d’Or, eventueel met ledverlichting. Bij de Dekamarkt zou een echt zebrapad moeten worden aangelegd. ook vraagt hij om blindegeleidestepen en een rode loper, plaatsen waar de stoep verlaagd wordt voor rolstoelen.

Wethouder Mulder overlegt nog over de aanpassing van de Raadhuisstraat en zal deze idee├źn bespreken. Bij de Dekamarkt komt ook een echte zebra, maar wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk hoe er gehandhaafd gaat worden omdat een zebrapad eigenlijk niet past in een shared space-weg. Ze komt in januari met een update.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie wordt samen met Bloemendaal opgesteld maar de raad van Bloemendaal heeft aangegeven een eigen visie te willen opstellen. Er worden, onder andere door D66, zorgen geuit over de afhankelijkheid van Bloemendaal. Om te onderstrepen dat die visie die Heemstede ontwikkelt, niet gehinderd wordt door wat in Bloemendaal gebeurt, is iedereen het eens met het voorstel om de naam te wijzigen in ‘Omgevingsvisie Heemstede’.

Geen welstandsvrije proef bij pilot omgevingsplan Woonwijken Noord-West?
Als de omgevingsvisie is afgerond, wordt per woonwijk een omgevingsplan gemaakt. Hierin worden alle bestemmingsplannen opgenomen. Het bestemmingsplan van Noord-West moet vervangen worden en daarvoor wordt een pilot uitgevoerd zodat geoefend kan worden met de nieuwe omgevingswet. Bij deze nieuwe wet is het uitgangspunt ‘Ja, mits’ en er ligt veel nadruk op burgerparticipatie.

D66 vroeg waarom de proef met welstandsvrij bouwen niet is toegevoegd, z0als is afgesproken bij de in 2016 raadsbreed aangenomen motie. Dat houdt in dat (ver-)bouwprojecten wel getoetst worden aan de bestaande welstandsregelgeving maar dat geen Welstandscommissie met een subjectieve bril nog eens naar de plannen kijkt. Oftewel: een ambtenaar past de regels toe en dat is het dan. Maar HBB, Groen Links en de PvdA wilden niet dat deze motie wordt uitgevoerd. ‘Dat willen we eerst aan de inwoners vragen’. D66 snapt niet waar de angst vandaan komt om een proef met minder regelgeving uit te voeren. Daarnaast vragen wij ons af of het college zomaar een raadsbreed aangenomen motie terzijde kan leggen. De wethouder gaat het uitzoeken.

Aanpassing bebouwde-komgrens bij Cruquiusweg
De commissie gaf aan achter het besluit te blijven staan om de komgrens te verplaatsen zodat de nieuwe wijk Slottuinen in een 50-km-gebied komt te liggen. Het is alleen niet duidelijk of de politie ook gaat handhaven. De borden worden zo snel mogelijk besteld en geplaatst.