Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 december 2018

Commissie Samenleving van december: Plein1, sociaal domein en peuteropvang

Op de agenda: verslag Sociaal Domein, Rol van de raad in participatieprojecten, peuteropvang en schoolverzuim. Het hoofdpunt was echter de budgetoverschrijding bij renovatie van de voormalige bibliotheek, nu het multifunctionele Plein1.

Overschrijding herbouwkosten Plein1
Iedereen is het erover eens dat het gebouw mooi is geworden. Maar de uiteindelijke kosten blijken nog veel hoger dan eerder geschat en daarom kwam het college met het verzoek om extra krediet beschikbaar te stellen. Tot grote ergernis was dit al bekend bij de pers voordat de raad daarover was geinformeerd. Foutje op de gemeentelijke website. Zo hadden wij het als fractie ook gevonden en direct schriftelijke vragen gesteld. Die vragen werden naar behoren beantwoord,  met een onderbouwde uitleg over de meerkosten. Het was dus eigenlijk een kwestie van slikken of stikken. Dat nam niet weg dat er een goede discussie plaatsvond over het proces, met het voorstel om misschien de rekenkamercommissie te vragen een onderzoek te doen naar aanbestedingsprocessen om daaruit te lering te trekken voor de volgende grote projecten, zoals het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor scholen, het Havenproject en het Manpadslaan. Het college zegde ook toe om de verwachte extra huurinkomsten die de het krediet mogelijk zouden maken, verder te onderbouwen.

Voorschoolse voorziening peuteropvang
Dit ging over een wettelijke gelijkschakeling van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, waarbij extra eisen gesteld worden aan peuterspeelzalen en de financiering van toeslagen en subsidies aangepast moet worden. Dit dossier wordt verder besproken in de volgende raadsvergadering omdat er nog vragen zijn over de toetsing door de GDD (i.p.v. Onderwijsinspectie) en de gestelde kwaliteitseisen.

Sociaal Domein
Het verslag Sociaal Domein liet zien dat de gemeente op dit gebied weer goed heeft gepresteerd. Zorgtaken werden zorgvuldig en goed ter hand genomen en kosten zijn binnen de begroting gebleven. De vraag en de kosten zullen de komende jaren wel blijven stijgen maar daar is in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden. In dat licht bekritiseerde wij als D66 wel dat het nieuwe beleidsplan met 6 maanden is uitgesteld. Het college komt nog met antwoorden op een aantal schriftelijke vragen en zal toelichting geven op het verloop van een aantal aanbestedingsprocessen.

Participatie
Tenslotte werd gesproken over een discussiestuk van VVD/GL/D66 over de rol van de raad in participatieprojecten. Een belangrijk voorstel daarbij is dat de gemeente faciliteert en de raad toetst aan gedefinieerde criteria (kader). Over agenderingsrecht voor inwoners en het idee of ieder raadslid een wijk zou moeten adopteren, hadden andere partijen net als D66 hun twijfels. Het aangepaste stuk zal in de volgende raad verder besproken worden.