Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Raad oktober: Kennemerduin, investeren in bereikbaarheid

Het was halloween, maar gelukkig geen enge gebeurtenissen tijdens deze raadsvergadering. Er waren maar drie momenten van enige opwinding: vragen over Kennemerduin, de gevraagde bijdrage aan de spoorverbetering Haarlem–Zandvoort, en het onderwerp ‘samenspraak’.

Kennemerduin

Gesteund door een grote groep bewoners bevroeg de VVD het college over ontwikkelingen rond Kennemerduin. Blijkbaar zijn gedurende het participatietraject door eigenaar Elan Wonen scenario’s voorgesteld die niet in lijn zijn met de kaders die de raad eerder had aangegeven, zoals maximale bouwruimte. Het college was van mening dat participatie in deze fase een verantwoordelijkheid van Elan Wonen zelf is en de raad uiteindelijk toch het laatste woord zal hebben. De wethouder zal Elan Wonen niettemin weer wijzen op de gestelde kaders. Ook D66 wil behoud van het natuurlijke karakter van Kennemerduin en zit niet te wachten op slinkse vergroting van de bebouwing.

Spoorverbinding Haarlem–Zandvoort

Er ligt een plan van ProRail, NS en het Rijk om de spoorverbinding tussen Haarlem en Zandvoort te verbeteren, met een totale investering van ongeveer zeven miljoen euro. Dit natuurlijk primair met oog op het Formule 1-event, maar de aanpassingen moeten ook een structurele verbetering geven. Van de omliggende gemeenten is een bijdrage gevraagd van 1,4 miljoen uit het gezamenlijke ‘spaarpotje’ van de Gemeenschappelijke Regeling Mobiliteit (GRM) Zuid-Kennemerland.

In eerder raadsoverleg is aangegeven dat er ook iets in zou moeten zitten voor Heemstede. Er zijn toen vijf punten geformuleerd: (1) behoud van de Intercitystatus van station Heem­stede–Aerdenhout; (2) regionale bewegwijzering om de verkeersdrukte in ons dorp te verminderen; (3) een bijdrage aan de hoge kosten van dynamische verkeerssystemen; (4) OV-fietsknooppunten en aansluiting op het regionale systeem; (5) structurele P&R-voorzieningen, dus ook voor strandbezoekers op drukke dagen.

De gemeente heeft een schriftelijke toezegging gekregen dat deze vijf punten in de GRM versneld zullen worden opgepakt. Een door D66 opgesteld en raadsbreed ingediend amendement werd unaniem gesteund, waarin deze toezegging gekoppeld werd aan het raadsbesluit, samen met een tijdsbepaling en onafhankelijk van het al dan niet doorgaan van het Formule 1-event.

Hetzelfde GRM-voorstel wordt ook in andere raden besproken. In Bloemendaal ligt de zaak heel gevoelig, omdat de spoorverbinding over hun grondgebied loopt en bewoners in Overveen mogelijk overlast zullen ondervinden van de beoogde toename in aantal treinen.

Het belang van mobiliteitsverbetering werd nog eens onderstreept door een unaniem aangenomen motie van het CDA waarin het college opgeroepen wordt de belangen van Heemstede duidelijk te maken in de overleggen binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Daarin werden de meesten van de hierboven genoemde punten nog eens aangehaald.

Overige zaken

De Najaarsnota, het Bestemmingsplan horeca en terrassen en de Verklaring van geen bedenkingen voor Mariënheuvel werden als hamerstuk afgehandeld. D66 zal ten aanzien van het laatste de uitvoering van het project en de toezegging voor herplanting van de gevelde bomen kritisch blijven volgen.

Tenslotte hebben we een korte discussie gevoerd over het CDA-idee van samenspraak. Hierbij kunnen bewoners en experts meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. Het lijkt D66 zeker goed om meer mensen te betrekken tijdens de beleidsoriëntatiefase. Ook daarna trouwens, maar het moet wel te allen tijde duidelijk zijn wat bewoners kunnen en mogen verwachten. Daar gaat het helaas nog wel eens mis, zoals ook blijkt uit de eerdere discussie over Kennemerduin. De raad heeft besloten ervaring op te gaan doen met samenspraak.

In de rondvraag wilde de wethouder geen antwoord geven op onze vraag over een kwestie met een kinderdagverblijf (anders dan dat aan de Camplaan), omdat deze zaak inmiddels onder de rechter is.