Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 november 2019

Cie Middelen april: onderhoud gemeentelijke gebouwen, duurzaamheid, nieuwe initatieven

Update nav Cie MID 13/3:
1) Actualisatie MJOP bij de voorziening “onderhoudsfonds woningen en gebouwen”
Toezegging: Wethouder Van der Have zegt toe dat zij de vragen van de VVD over de kinderboerderij en het Julianaplein schriftelijk zal beantwoorden. Nog niet gezien.
Conclusie voorzitter: Het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 28 maart 2019. In de raad komen de volgende thema’s terug:
– IHP-panden
– Financiële impact op de begroting
> Komt nog een separate e-mail met mijn visie stukje

 

2) Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 Heemstede (B)
Toezegging: Wethouder Mulder zegt toe dat het amendement ‘Lantarenpalen als laadpaal’ wordt benoemt als duurzaamheidsactie in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 Heemstede.
Conclusie voorzitter: de commissie is in meerderheid akkoord met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 Heemstede. VVD, CDA en D66 zijn niet overtuigd. De commissie geeft de volgende thema’s mee aan het college:
– Focus en prioritering
– Informatievoorziening voor inwoners
– Duurzame mobiliteit
– Meetbaar resultaat
3) Beleidsnota planning en control cyclus (PCC) in ontwikkeling
Conclusie voorzitter: de commissie is unaniem positief over een groot aantal onderdelen van de beleidsnota planning en control cyclus (PCC) in ontwikkeling.
Over het gewenste bestuurlijke besluitvormingsproces bij de kadernota is in meerderheid (D66 was geen voorstander maar stond alleen) besloten om één raadsvergadering te hanteren. Verder is in meerderheid besloten om vanaf de voorjaarsnota 2020 te rapporteren over de financiële afwijkingen inclusief sociaal domein (maar heb gepleit voor handhaven tussentijdse rapportage ivm begrotingsrisico’s; stond weer alleen). De commissie geeft aan dat de gewenste voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming bij pc-producten als volgt eruit ziet:
– Kort na verzending van het boekwerk aan de raad wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Er wordt een technische toelichting door financiën gegeven over het boekwerk. Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd naar behoefte.
– Ongeveer een week later kunnen door de fracties technische vragen schriftelijk worden ingediend.
– De technische vragen worden mondeling beantwoord. Hiervoor wordt een inloopspreekuur georganiseerd. Ambtenaren van verschillende disciplines zijn hierbij aanwezig.
– De politieke vragen komen aan bod in het plenaire debat.
4) Budget nieuwe initiatieven
Toezegging: Wethouder Van der Have zegt toe dat zij onderzoekt of het mogelijk is om ook de jaarlijkse uitvoeringskosten van het model ‘Ede Doet’ binnen de 200.000 euro gefinancierd kan worden.
Conclusie voorzitter: Het college neemt het voorstel terug en komt met een A-stuk waarin de financiële kaders en spelregels worden geschetst naar aanleiding van de werksessies met inwoners en raadsleden.