Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Cie Samenleving November: vuurwerk, bieb, sociaal domein

Petitie vuurwerkverbod

Pim Prins –bekend van Politiek Café Heemstede– heeft namens 208 medeondertekenaars een petitie aangeboden, met als strekking dat de gemeente artikel 2:73 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (“Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.”) moet handhaven. D66 vindt dat het college een goede uitleg heeft gegeven bij de beslissing om dat niet te doen, en zal daarom de petitie niet ondersteunen. De raad heeft recent nog het vrijwillig instellen van vuurwerkvrije straten mogelijk gemaakt, D66 wil de uitkomsten van dit initiatief afwachten. De commissie dankt de heer Prins voor zijn burgerinitiatief, en stelt voor de petitie in de raad bespreekbaar te maken.

Bibliotheek

Onze bibliotheek (de gemeente Heemstede heeft relatief bibliotheekleden onder haar inwoners) ontplooit veel initiatieven om het lezen en de kennis van de Nederlandse taal op een hoger peil te brengen. De gemeente subsidieert de bibliotheek daarvoor. Morele en financiële ondersteuning van de bibliotheek zijn zeker op hun plaats. Vanuit de commissie is voorgesteld om de ontwikkelingen bij de bibliotheek te monitoren; D66 stelt voor om de prestatieafspraken tussen de gemeente en de bieb daarbij als leidraad te gebruiken. Een verhoging van de subsidie met €45.000 i.v.m. indexatie staat echter niet in verhouding met de loonontwikkelingen en de bijdragen van de overige deelnemende gemeente. Daarom is dit onderwerp op de agenda van de raad gezet.

Sociaal Domein

D66 complimenteert wethouder Sjaak Struijf en de gemeentelijke organisatie met de bereikte resultaten en de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van het sociaal domein (zie waarstaatjegemeente.nl). D66 constateert wel dat met name de jeugdzorg landelijk onder druk staat i.v.m. geldgebrek en een gebrek aan expertise op gemeentelijk niveau (het Rijk overweegt dan ook taken terug te halen), maar ziet dat het in Heemstede zo’n vaart niet loopt. Verder vraagt D66 aandacht voor een goede verbinding van veiligheid en zorg, en voor de komende wet verplichte GGZ. De wethouder vindt dat de gemeente bestuurlijk en organisatorisch klaar is om ook hier kwaliteit te bieden. D66 steunt de wethouder –en het Beleidsplan Sociaal Domein– hierin.