Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Cie Samenleving oktober: Ja-ja, sport, sociaal domein en participatie

Ja-Ja Sticker
D66 heeft samen met Groen Links, gesteund door de adviesgroep Duurzaamheid, een motie ingediend om onderzoek te doen naar de wijze waarop de Ja-Ja-sticker in Heemstede ingevoerd kan worden. Wethouder Annelies van der Have geeft aan dat de raad bij het nemen van een beslissing rekening moet houden met kosten en de belasting van de gemeentelijke organisatie. Ze vreest dat bewoners die geen behoefte hebben aan reclame, maar wel de lokale huis-aan-huisbladen willen lezen, hierdoor benadeeld kunnen worden. D66 heeft voorgesteld om deze bladen uit te zonderen van het bezorgverbod, juridisch en organisatorisch kan dat. Omdat er op verschillende plaatsen in het land ontwikkelingen in dit dossier zijn (o.a. een rechtszaak in Amsterdam en bemoeienis van de VNG) steunt D66 een voorstel van GL om de wethouder toestemming te geven de landelijke ontwikkelingen tot 1 februari 2012 af te wachten. Ze kan die tijd gebruiken om het invoeren van de Ja-ja-sticker voor te bereiden. De commissie neemt dit voorstel over.

Lokaal Sportakkoord
Vanuit het Rijk wordt financiële ondersteuning aangeboden om een lokaal sportakkoord vorm te geven. Omdat Heemstede al een goed sportklimaat heeft, vraagt D66 zich af wat dit initiatief toevoegt. Wethouder Sjaak Struijf geeft aan dat er op het gebied van sport het nodig verandert; zo is e een sterke trend van individualisatie. Sport is ook een smeermiddel in de lokale cohesie, goed voor de volksgezondheid. Omdat het huidige beleid toe is aan een opfrisbeurt, en omdat het de gemeente Heemstede geen geld kost, kan D66 ermee instemmen dat de wethouder ruimte krijgt om dit initiatief verder te ontwikkelen.

Sociaal Domein
Wethouder Struijf presenteert de halfjaarrapportage over de inspanningen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein. D66 ziet een goed gedocumenteerde onderbouwing, maar vraagt zich af waar de vooruitblik aangaande de wet Verplichte GGZ blijft. De wethouder geeft aan dat hij weet dat beschermd wonen en de maatschappelijk opvang onze bijzondere belangstelling heeft, maar dat dit onderwerp nog niet gedecentraliseerd is, en pas per januari 2022 bij de gemeente zal landen. Hij zal de raad daar tijdig over berichten.

Participatie
Op verzoek van de commissie Samenleving heeft wethouder Van der Have een lijst aangeleverd van lopende participatietrajecten. D66 kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier een overzicht van normale lopende werkzaamheden is gepresenteerd. We stellen dat er wellicht eerst moet worden gesproken over een definitie van participatie, of het invoeren van een participatieladder (het benoemen van de verschillende wijze van participatie). D66 vraagt de wethouder een voorbeeld te geven van een lopend participatietraject dat voldoet aan haar eigen definitie. De wethouder geeft aan dat deze vraag moeilijk te beantwoorden is, omdat het proces nog vorm moet worden gegeven. Ze nodigt de raad om hierover na te denken. De wethouder kondigt aan in december met een voorstel tot bestemming van de participatiegelden (€200.000, over de hele raadsperiode te verdelen) te komen. D66 vraagt of het budget van €25.000 dat gereserveerd is voor kleine participatie-initiatieven al is gebruikt. De wethouder geeft aan dat er zich al veertien gegadigden hebben gemeld en dat dit traject loopt. We wachten af.