Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Cie Samenleving september: Bibob, vuurwerk, participatie en Plein 1

Na een fijn reces heb ik namens D66 deel mogen nemen aan mijn eerste bijeenkomst van de Commissie Samenleving. We spraken onder andere over de volgende onderwerpen.

Bibob
De wet Bibob is er om te voorkomen dat de onderwereld de bovenwereld ondermijnt. Door aanvragen voor vergunningen en subsidies tegen het licht te houden, beoogt de overheid foute personen en fout geld aan te pakken. De wet is recent vernieuwd, en daarmee behoeft ook het beleid van de gemeente Heemstede aanpassing. De commissie adviseert de raad om het bestaande beleid in te trekken, zodat het college ruimte krijgt om nieuw beleid vast te stellen. De burgemeester zegt –in haar rol als portefeuillehouder– toe dat het nieuwe beleid klaar is voordat het oude beleid (op 1 november 2019) wordt ingetrokken.

Om het nieuwe beleid krachtig te ondersteunen heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota toestemming verleend om een Bibob-expert voor een halve fte aan te stellen. De burgemeester geeft aan dat deze deskundige alleen de gemeente Heemstede organisatie bijstaat in de uitvoering van het beleid. De burgemeester onderzoekt de mogelijkheid tot (regionale) samenwerking in het geval er meer capaciteit nodig blijkt te zijn. Als dat het geval is wordt het inhuurbudget ingezet, zoals het in de kadernota is benoemd.

Vuurwerkvrije straat
D66 geeft aan dat –gelet op de ervaringen van de afgelopen jaarwisselingen–vuurwerkvrije straten een oplossing zijn voor een niet-bestaand probleem. Dat betekent niet dat we inwoners de mogelijkheid willen onthouden om de eigen straat vuurwerkvrij te verklaren. Het moet dan wel een unaniem initiatief van de bewoners van de straat (of een deel van straat) zijn, Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie. Ook moet het duidelijk zijn dat er voor het naleven geen handhavende capaciteit door de gemeente of de politie kan worden ingezet. Wat D66 betreft kan de gemeente wel posters ter beschikking stellen om het initiatief in de straat kenbaar te maken.

Participatie
Wethouder Annelies van der Have, portefeuillehouder participatie, deelt aan de commissie mee dat het participatiebeleid 2019-2023 een half jaar vertraging heeft opgelopen. De verwachting is dat dit beleid pas in maart 2020 het levenslicht zal zien. Als reden geeft ze aan dat er nog de nodige interviews bij (ervarings)deskundigen afgenomen moeten worden, om daarmee concepten nader vorm te geven. Met uitzondering van HBB is de commissie van mening dat er in het verleden al meer dan voldoende onderzoek is gedaan naar de behoeftes en wensen op het gebied van participatie, denk bijvoorbeeld aan het rapport van de eigen Rekenkamer uit 2016. We hebben de wethouder dringend geadviseerd eerst te komen met een vergezicht over de te bereiken doelen. Een beleid voor 2019 dat pas in 2020 ingaat is geen reclame. Samen met het CDA hebben we aangekondigd bij de behandeling van de begroting met de wethouder van gedachten te willen wisselen over de besteding van de gelden die de raad voor 2019 op dit onderwerp ter beschikking heeft gesteld.

Plein 1
Wethouder Sjaak Struijf deelt mee dat de verbouwing en aanpassing van Plein 1 bijna is afgerond. Het extra krediet dat de raad ter beschikking heeft gesteld is niet overschreden. De wethouder zegt toe dat het resterende bedrag van ongeveer €30.000 voldoende is voor het afronden van de fietsenstallingsvoorziening. D66 kijkt uit naar de evaluatie van de verbouwing, en hoopt dat het nieuwe Plein 1 een succesvolle toekomst heeft.