Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 juni 2021

Onze visie bij de Kadernota 2021

D66 streeft naar een dynamisch en leefbaar dorp, met duurzaam en groen beleid gebaseerd op een prudente begroting, en voor een transparant en doortastend gemeentebestuur.

Woorden uitgesproken door fractievoorzitter Antoine Rocourt tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2021, bij de ‘Algemene Beschouwingen Kaderwet’.

Voorzitter,

Tijdens de vorige beschouwingen voer ons bootje de haven van Heemstede binnen. En daar ligt het nu nog steeds … in quarantaine. De bemanning zit opgesloten en kan alleen nog per marifoon communiceren. De spanningen lopen soms hoog op. De kapitein kan de rust moeilijk bewaren. Er worden kilo’s leeswerk naar binnen gegooid. Dat houdt de bemanning flink bezig. Maar op de wal zit iedereen op een terras in de zon zich af te vragen wat er nou eigenlijk gebeurt. Veel herrie, maar er komt weinig naar buiten. Het is trouwens nog maar de vraag of de boot daar mag blijven liggen

We behandelen nu onze derde kadernota. De eerste was zo dik als een begroting, de tweede niet meer dan een brief. Nu lijkt het meer op een echte nota met beschrijving van intenties, kaders en keuzes. Maar het valt niet mee. Heel veel goede intenties, maar wij stevenen naar zeggen af op een verwacht tekort van meer dan 1,5 miljoen in 2025. En keuzes worden amper gemaakt. “Dat is aan de Raad” wordt dan steevast geroepen. Klopt, maar kom dan alstublieft met onderbouwde en concrete voorstellen.

Daarom doet D66 een voorzet, aan de hand van onze prioriteiten:
• een dynamisch en leefbaar dorp;
• duurzaam en groen;
• met een transparant, doortastend bestuur;
en met als budgettaire uitgangspunten:
• geen incidenteel geld voor structurele tekorten;
• tekorten eerst binnenshuis aanpakken, dan pas bewoners belasten;
• investeer voor de toekomst.

Naast een dynamisch dorp vol economische, sportieve en culturele activiteiten, willen wij een leefbaar dorp. Dat wil zeggen, geen doorgaand verkeer en vrijwel overal 30km binnen de bebouwde kom. In verband met de financiële positie betekent dat voor ons niet dat alle wegen nu tegelijkertijd, allemaal en volledig op de schop moeten. We kunnen beginnen met borden plaatsen. Gelukkig krijgt dit aandacht in de kadernota. Wat we echter wel missen is een gerichte regionale aanpak om het doorgaand verkeer in te dammen. Bijvoorbeeld door een betere aansluiting van de N201 Ring om de Noord op de Drie Merenweg en naar Haarlem Centrum, dus niet via de Dreef, en door alternatief vervoer te stimuleren naar de kust. Dat moeten voor ons speerpunten zijn in de GR Mobiliteit en op de MRA-agenda. College: aan de slag!

Duurzaam investeren betekent voor ons het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en scholen naar A+. De volgende stap naar energieneutraal, zoals bijv. nu voorgesteld voor de gemeentewerf, is voor ons stap twee. Wij willen nu wel zo spoedig mogelijk aan de slag met zon op grote daken en zon op P-plaatsen met participatiemogelijkheden voor inwoners. En we pleiten voor onderzoek naar het opzetten van een revolverend fonds —naar voorbeeld van een aantal andere gemeenten— om het verduurzamen van woningen te stimuleren. Daar ligt immers een hele grote uitdaging voor de energietransitie, waarbij wij trouwens ook nog gelden uit het Klimaatakkoord verwachten. Wij zijn ook bereid te investeren in groene natuur en landschap, zoals voor de inrichting van het Manpadslaangebied en aansluiting bij Leijduin. Dat is wat wij Groen voor Groen investeren noemen. Trouwens, ons afval moet ook nog in deze raadsperiode opgeruimd worden …

De recent Quick Scan Lokale Democratie geeft aan dat betrouwbaarheid en transparantie van bestuur verbeterd kunnen worden. Waarschijnlijk geldt dat niet alleen in Heemstede. We hebben enkele goede participatie-initiatieven gestart zien worden, zoals bij wegcategorisering en 30km. Maar verwachtingsmanagement blijft een heikel punt. Bewoners begrijpen best dat regelgeving, geld en tijd beperkende factoren zijn. Geef die kaders daarom vroeg mee en niet pas aan het eind. Wij zullen zelf invulling geven aan ons initiatief voor een burgeramendement. Maar waar we wel op de rem trappen is ten aanzien van het gestaag uitdijend ambtenarenapparaat. Sinds het aantreden van dit college zijn er bijna 6 fte’s bijgekomen en wordt jaarlijks ongeveer een miljoen euro aan inhuur uitgegeven. Met redenen, maar als er taken van het Rijk bijkomen dan hoort daar adequate financiering bij; als de Raad vraagt om extra initiatieven (zoals verkeer en duurzaamheid), dan moet het college daar andere taakstellingen in meewegen. Wij zijn tegen extra inzet bij MRA en ZKL-regio. De voorgestelde nieuwe governance-structuren moeten dat juist voorkomen!

Dat geldt ook ten aanzien van OZB verhoging. Als Heemstede op grond hiervan gekort wordt, dan mag de OZB gelijkgetrokken worden met vergelijkbare buren in de regio, maar wel als daarbij óók de overige woonlasten meegewogen worden, én nadat we eerst binnenshuis gezocht hebben naar ombuigingen voordat we de bewoners belasten. Ook in eerdere crisisjaren lukte dat zonder OZB-verhoging. Doe een subsidiescan. Zet stappen! Deze raadsperiode is zo voorbij.

Tenslotte: het sociale domein. Het is de afgelopen jaren heel goed gegaan in Heemstede. Maar de kosten stijgen hard. Denk aan Jeugdzorg, WMO, thuiszorg. De reserves lijken er nog te zijn maar voor hoe lang? We hopen op extra steun bij de Mei circulaire. Wij laten niemand vallen en dat geldt ook ten aanzien van de Corona gevolgen. Daarin worden we gelukkig gesteund door het Rijk. Het lijkt ons vooralsnog niet nodig nu al voor vijf jaar vooruit reserveringen te bestemmen.

Wij hopen dat de kajuit van ons bootje snel open kan. Dank u wel.