Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 november 2021

Opening D66 bij de Algemene beschouwingen, de Begroting 2022 en het Meerjarenplan 2023-2025

Woorden uitgesproken door fractievoorzitter Antoine Rocourt

Voorzitter,
Bij de bespreking van de kadernota lag onze boot in de haven van Heemstede. In quarantaine. Gelukkig is die beperking opgeheven. Hij ligt daar nog steeds, misschien met een walrus of olifant op de voorplecht, maar het is nu de vraag of hij daar wel mag blijven… Er zijn immers nog 537 andere bootjes die een plekje zoeken. Ik kan dus met het thema ‘bootje’ waarschijnlijk nog wel even vooruit.

Ondertussen kunnen we allemaal een beetje opgelucht ademhalen. En die boodschap straalt deze begroting uit. Het verwachte tekort van meer dan 1,5 miljoen in 2025 is uitgesteld omdat het Rijk ons extra geld heeft beloofd. Eerst in mei en nu nog een keer met de september circulaire. Ik zeg nadrukkelijk ‘uitgesteld’ omdat het nu ‘trap op’ is, maar het kan ook weer heel snel ‘trap af’ zijn. De bijdrage van het Rijk aan de gemeente beweegt immers mee met de rijksuitgaven, en worden we straks toch nog geconfronteerd met een extra korting omdat we zo’n belastingparadijs zouden zijn… We moeten blijven balanceren tussen investeren op prioriteiten en sparen voor tegenvallers. D66 voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor u, voor nu, maar ook voor later.

In dat opzicht blijven wij ons verbazen over het gestaag uitdijend ambtenarenapparaat. Sinds aantreden van dit college zijn er haast 6 FTEs bijgekomen en wordt jaarlijks ca. 1M euro aan extra inhuur uitgegeven. Met redenen, dat snappen we best, maar als er taken van het Rijk bijkomen dan hoort daar adequate financiering bij. Dat moeten wij (in VNG verband) harder afdwingen.

D66 streeft naar een dynamisch dorp vol economische, sportieve en culturele activiteiten voor jong en oud, maar ook naar een veilig en leefbaar dorp. Zonder doorgaand verkeer en in principe overal 30km. Gelukkig hebben wij gezamenlijk als gehele raad de kaders voor een goed plan opgesteld. D66 is dan ook bereid daar het budget voor te reserveren. En door te pakken op de inrichting als groene gemeente met een goede laadinfrastructuur en milieuzone.

Maar wat we met name missen is een gerichte, regionale aanpak om het doorgaand verkeer in te dammen. Bijv. door betere aansluiting van de N201 Ring om de Noord op de Drie Merenweg en naar Haarlem centrum, dus niet via de Dreef. En door alternatief vervoer te stimuleren naar de kust. Dat zijn voor ons de speerpunten voor de GR Mobiliteit en MRA agenda want dat kunnen wij niet eigenhandig voor elkaar krijgen.

Ook de woningnood is voor ons een prioriteit, en ook dat probleem kunnen we niet alleen lokaal oplossen. We zullen moeten samenwerken in de regio, met de buren en met Provincie en het Rijk. Maar toch kunnen we nadrukkelijker zoeken naar mogelijkheden. Splitsen van woningen, ombouwen van lege panden, faciliteren van ideeën in het havengebied. We doen een simpele suggestie in een motie.

Maar wij willen dat dit alleen gebeurt als voorzieningen en investeringen in bereikbaarheid ook meegroeien, en wij willen zeker niet bouwen ten koste van groen. Wij delen in dat opzicht de eerdere motie Groene Oase. Het liefst breiden we die uit met een Blauwe Oase. En dan kijken wij in de richting van het Manpadslaangebied en aansluiting bij Leijduin.

Duurzaam investeren betekent voor ons goede facilitaire voorzieningen voor onderwijs en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Wij willen z.s.m. aan de slag met zon op grote daken en zon op P plaatsen, en dat met collectieve participatiemogelijkheden voor inwoners. De grootste uitdaging voor de energietransitie ligt echter in het verduurzamen van onze oudere woningen. Er lopen al een hoop initiatieven maar wij willen dit verder stimuleren door het opzetten van een revolverend fonds – naar voorbeeld van een aantal andere gemeente – waarvoor wij ook nog gelden uit het Klimaatakkoord verwachten. Hiervoor zullen wij een motie indienen.
Heel teleurstellend vinden wij dat uit de begroting blijkt dat ons afval niet alsnog in deze raadsperiode opgeruimd zal worden…

Tenslotte: D66 laat niemand vallen. Letterlijke als het om goede toegankelijkheid voor ouderen en minder validen gaat, en figuurlijk als het om minderbedeelden, minderheden, vluchtelingen en zorgbehoevenden gaat. Hoewel het in de afgelopen jaren financieel heel goed gegaan is in Heemstede, zien we ook hier de kosten stijgen. Denk met name aan Jeugdzorg, WMO en thuiszorg. De reserves zijn er nog en gelukkig worden we ook hier gesteund door het Rijk, zeker ten aanzien van de Corona gevolgen, maar wij missen enige urgentie voor deze onderwerpen in de gepresenteerde begroting. Niet alleen ouderen, maar ook de jeugd heeft meer aandacht, steun en zorg nodig.

En voor de ingewijden: ik heb een electrische fiets en een solex, ik kan niet zingen en maar ik houd van reizen.
Dank u wel.