Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 december 2021

Verslag raadsvergadering 25 november

De raadsvergadering van 25 november vond online plaats, in verband met de oplopende coronabesmettingen. De fractie van D66 heeft tijdens de vergadering ingestemd met de ‘Zienswijze voorgestelde begrotingswijziging Omgevingsdienst IJmond 2022’, nadat Jan Duiker bevestiging van de wethouder had gevraagd dat deze wijziging geen ambtelijke consequenties betreft.

Naast de begrotingswijziging is de Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, aan de orde gekomen. Het college heeft de raad voorgesteld om in te stemmen met de samenwerkingsafspraken binnen de Metropoolregio Amsterdam. Deze afspraken hebben als doel de samenwerking te versterken en slagvaardiger en transparanter te maken. Om deze samenwerkingsafspraken te maken, vroeg de Metropoolregio naar de input van alle betrokken gemeenten. Volgens de fractie van D66 kwamen hierbij veel wensen en bedenkingen aan het licht, waarmee vervolgens niks is gedaan door de Metropoolregio Amsterdam. De fractie uitte deze zorgen naar de burgemeester, maar die vond dat de reacties juist betrokkenheid toonden van de desbetreffende gemeenten. ‘Wij zijn kritisch. We moeten meedoen met de Metropoolregio Amsterdam, maar het proces is tot nu toe niet helemaal vol vertrouwen verlopen. De reactie van de Metropoolregio Amsterdam kwam arrogant over. Het gaf geen vertrouwen dat ze het proces daadwerkelijk transparanter willen maken. We blijven kritisch, maar doen zeker mee aan de samenwerking met de Metropoolregio Amstedam’, aldus Antoine Rocourt namens D66.

Aan het einde van de vergadering kwam een onderwerp aanbod dat D66 zelf op de agenda plaatste. Er is eerder in de media een oproep gedaan aan alle bewoners om mee te denken over nieuwe opvanglocaties voor statushouders. D66 steunt de opvang van deze statushouders zeker, maar wil graag van de burgemeester weten of hier al ideeën uit zijn gekomen. Volgens de burgemeester zijn er nog geen concrete locaties aangewezen, maar was de oproep naar de burgers breder. Deze oproep ging ook over hoe de inwoners van Heemstede willen ondersteunen en willen bijdragen. De fractie van D66 was verheugd te horen dat er breder naar de inwoners wordt geluisterd en wacht met belangstelling de ideeën af.